TOEWIJZINGSBELEID

 • Toewijzingscommissie
 • Doelgroep
 • Criteria
 • Wachtlijst
 • Toewijzing
 • Doorstroming

 • In 2003 schreven we een eerste versie van het huidige toewijzingsbeleid, om de ateliers op een objectieve en transparante manier toe te wijzen. Deze werd in 2015 geüpdatet.
  De toewijzing van een werkruimte blijft altijd maatwerk. Bovendien is een toewijzingsbeleid nooit afgewerkt. Het evolueert mee met de organisatie en de atelierwerking.

Toewijzingscommissie

We stellen een onafhankelijke adviescommissie aan met deskundigen uit het beeldende kunstenveld, die de afzonderlijke dossiers beoordeelt en tot de uiteindelijke toewijzing van de werkruimtes overgaat.
In deze commissie zetelen minimaal 3 leden, waarvan minstens 1 kunstenaar en minstens 1 lid uit het hoger kunstonderwijs of verbonden aan een museum of galerie.

Momenteel bestaat de commissie uit Liene Aerts (KASK), Isolde Vanhee (LUCA Arts) en Robin Vermeersch (beeldend kunstenaar en verbonden aan LUCA Arts).


Doelgroep

In de eerste plaats richt NUCLEO zich op beeldende kunstenaars. Bij uitzondering kunnen ook andere artistieke disciplines, creatieve ondernemers en culturele organisaties een plek krijgen binnen onze werking.

Onze doelgroep bestaat uit professionele beeldende kunstenaars: personen die de intentie hebben om hun kunstactiviteiten beroepsmatig uit te oefenen, om m.a.w. een artistieke carrière uit te bouwen en indien mogelijk van deze activiteiten te leven.

NUCLEO wil in het bijzonder aandacht schenken aan beginnende kunstenaars. De vraag naar werkruimte is bij recent afgestudeerde kunstenaars het grootst, aangezien zij na hun opleiding hun vertrouwde atelier op school verliezen. Bovendien is hun financiële positie aan het begin van hun artistieke loopbaan bijzonder fragiel. Maar het is voor de synergie en voorbeeldfunctie van belang dat in een pand ook meer ervaren kunstenaars zijn opgenomen.

Collectieven met onderlinge samenwerking op vlak van artistieke creatie, reflectie en/of toonmomenten en hybride kunstvormen kunnen ook een plek krijgen binnen de werking van NUCLEO. 

Andere artistieke disciplines (podiumkunsten, literatuur, etc.) kunnen slechts uitzonderlijk aan bod komen wanneer een pand of site infrastructurele kenmerken heeft die zich hier specifiek toe lenen. Beeldende kunstenaars krijgen sowieso voorrang.

Creatieve ondernemers kunnen enkel in de ateliers van NUCLEO worden gehuisvest indien zij vanuit een uitgesproken artistiek inhoudelijke achtergrond werken. 

Culturele organisaties kunnen ook een beroep doen op NUCLEO wanneer hun werking aansluit bij de visie van NUCLEO en een meerwaarde kan betekenen voor de kunstenaars in residentie. Organisaties met commerciële doelstellingen komen niet in aanmerking voor een ruimte.


Criteria

Beeldende kunstenaars: De artistieke praktijk opereert vanuit een hedendaags referentiekader waarbij elementen van onderzoek en reflectie een belangrijke plaats innemen in het artistieke proces. Het gaat om kunstwerken in diverse media, die getuigen van een inhoudelijk kritische relevantie. De beeldende kwaliteit van het werk primeert, niet het louter esthetische aspect of de beheersing van een techniek.

Creatieve ondernemers: De praktijk opereert vanuit een artistieke visie waarin elementen van experiment en onderzoek een belangrijke rol spelen. Dit resulteert in kwalitatief hoogstaand werk dat niet louter functioneel is, maar ook een sterke artistieke component bezit.

Culturele organisaties: De organisatie opereert vanuit een artistieke visie en heeft artistieke doelstellingen. Haar visie en filosofie sluiten aan bij de werking van NUCLEO. De organisatie biedt een meerwaarde onder de vorm van presentatiemogelijkheden voor of samenwerkingsverbanden met residerende kunstenaars.

De kwaliteit van het werk, professionaliteit van de praktijk en ambitie en motivatie van de aanvrager zijn van doorslaggevend belang bij de beoordeling. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief een belangrijke rol. Concrete plannen voor artistieke projecten kunnen meegenomen worden in de beoordeling.

Een ontvankelijk dossier bestaat uit

 • een uitgebreid artistiek cv
 • visuele documentatie
 • tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden)
 • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier

In jouw uitgebreid artistiek CV staan de belangrijkste gegevens over je praktijk met de nadruk op de laatste 2 à 3 jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, eventuele verkopen,... met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

De visuele documentatie bevat minstens 20 beelden van werk van de laatste 2 tot 4 jaar, met vermelding van titel, jaartal, afmetingen en gebruikte media.

Met het tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden) doelen we op de toelichting van het werk en de zich ontwikkelende artistieke praktijk. Beschrijf inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en in je praktijk. Omschrijf indien van toepassing ook een eventuele samenwerking en je eigen aandeel daarin.

De motivatie met betrekking tot het gebruik van het atelier gaat bijvoorbeeld over waar het atelier voor gebruikt zal worden, de intensiteit van het gebruik, de motivatie voor de aanvraag, eventueel concrete plannen over te realiseren artistieke projecten,…

Voor organisaties en creatieve ondernemers bestaat een ontvankelijk dossier uit
 • geschiedenis en doelstellingen van de organisatie (max. 500 woorden)
 • documentatie van reeds gerealiseerd werk en uitgevoerde projecten
 • tekstmateriaal om het werk en onderzoek te kaderen (max. 500 woorden)
 • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier (waar het atelier voor gebruikt zal worden, de intensiteit van het gebruik, de motivatie voor de aanvraag, eventueel concrete plannen over te realiseren artistieke projecten,…)

Wachtlijst

Na een positieve beoordeling door de toewijzingscommissie kom je op onze wachtlijst terecht. Zonder toewijzing van een werkruimte, dien je na 2 jaar opnieuw een dossier in ter goedkeuring van de toewijzingscommissie.

Wanneer NUCLEO noodgedwongen een gebouw moet verlaten waar jij jouw atelier in had, kom je opnieuw op de wachtlijst terecht en zoeken we verder naar een geschikte atelierruimte voor jou.


Toewijzing

In het algemeen respecteren we simpelweg de volgorde van inschrijving op onze wachtlijst. Kleine aanpassingen in deze volgorde zijn mogelijk naargelang de typologie van de werkruimte en de verwachtingen van de kunstenaar op elkaar aansluiten. We streven per gebouw een interessante mix van disciplines na, en een mix van beginnende en meer ervaren kunstenaars. Soms hanteren we een specifieke toewijzing voor een bepaald pand, bijvoorbeeld omdat de ruimtes uitermate geschikt zijn voor bepaalde artistieke disciplines.


Doorstroming

Bij toewijzing van een atelier kan de kunstenaar de ruimte tot een termijn van 5 jaar na de initiële goedkeuring van de toewijzingscommissie gebruiken. Na deze termijn moet opnieuw een dossier worden ingediend om evt. een tweede termijn van 5 jaar aan te vragen. Verlenging is in principe onbeperkt mogelijk.

Bij de beoordeling van de nieuwe aanvraag zijn volgende elementen van belang: een kwalitatieve artistieke productie, de evolutie van het werk gedurende de afgelopen 5 jaar, exposities en andere vormen van communicatie met het publiek, ambitie en positionering van de kunstenaar, professionaliteit en ondernemerschap en de frequentie van het ateliergebruik.

Wanneer een kunstenaar voor het verstrijken van de termijn van 5 jaar op eigen initiatief zijn atelier verlaat, blijft zijn aanvraag geldig tot 2 jaar na de initiële goedkeuring van de toewijzingscommissie.