Atelierorganisatie NUCLEO creëert ruimte voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk van professionele beeldend kunstenaars.

NUCLEO streeft met haar atelierbeleid naar een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent en stimuleert artistiek initiatief en experiment van residenten.
NUCLEO ontwikkelt een kunstenaarsbeleid ter versterking van de artistieke praktijk, met een ondersteunend programma voor een brede groep kunstenaars en individuele verdiepende trajecten. NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende stedelijke context.

Met een geïntegreerd en domeinoverschrijdend atelier- en kunstenaarsbeleid draagt NUCLEO actief bij aan de versterking van de biotoop van het beeldend kunstenveld.

Atelierbeleid

Sinds de opstart in 2001 is NUCLEO vaste partner van Stad Gent voor het atelierbeleid voor professionele beeldend kunstenaars. NUCLEO bouwde sindsdien ervaring op met het beheer van meer dan 30 tijdelijke panden en kon werkruimte aanbieden aan ruim 500 kunstenaars. We zorgden voor een culturele invulling van een groot aantal panden en vormden potentiële stadskankers om tot locaties met creatieve bedrijvigheid en een positieve uitstraling in het hart van de stad, zoals de Lindenlei en de Veeartsenijschool.
De nood aan werkruimte voor beeldend kunstenaars in de stad blijft groot. Elk jaar studeren gemiddeld 160 beeldend kunstenaars af aan een professionele hogeschool in Gent. Zij gaan samen met andere kunstenaars op zoek naar een betaalbare plek om te werken in de stad. Dat het aanbod voortdurend kleiner blijft dan de vraag, toont ook de constante wachtlijst met kandidaten voor een atelier bij NUCLEO.

Een veranderende vastgoedcontext waarin steeds minder plaats en betaalbare ruimte is voor kunst, maakt de missie van NUCLEO om betaalbare ruimte voor kunstenaars aan te bieden meer dan ooit essentieel. Samenwerken met beleidsmakers en alle gebruikers van de stad zal de komende jaren cruciaal zijn om werkruimte voor kunstenaars in onze stad te blijven vrijwaren.

Kunstenaarsbeleid

De noden onder kunstenaars gaan niet alleen over het atelier als fysieke werkruimte. Voor het uitbouwen van een sterke praktijk is ook tijd en mentale ruimte nodig voor ontwikkeling, dialoog en reflectie. Kunstenaars willen hun werk zichtbaarheid geven en een sterk netwerk uitbouwen. In onze dagelijkse werking zien we onder kunstenaars ook een toenemende vraag naar informatievoorziening en zakelijke ondersteuning om zichzelf beter te wapenen tegen precariteit. Al deze observaties worden onderbouwd door onderzoeken van o.a. Kunstenpunt, waarin wordt gewezen op de precaire (inkomens)positie van kunstenaars en de nood aan ruimte voor ontwikkeling van de artistieke praktijk.
Atelierorganisaties herdenken door deze ontwikkelingen de rol die zij kunnen spelen in het ecosysteem van de beeldende kunsten en zetten in op de brede ondersteuning van de kunstenaarspraktijk. De missie van de hedendaagse atelierorganisatie evolueert daarmee naar een organisatie die ijvert voor het vrijwaren van fysieke én mentale ruimte voor artistieke ontwikkeling.
NUCLEO bouwt deze brede ondersteuning aan kunstenaars in de ateliers sinds 2015 uit via het platform BLANCO. Om ook ondersteuning en verdieping te kunnen bieden aan een bredere groep kunstenaars in Gent (starters, kunstenaars die elders een atelier hebben of nog op de wachtlijst staan) werd daarnaast gestart met het SUPPORT programma. BLANCO en SUPPORT vormen samen het kunstenaarsbeleid van NUCLEO.

BLANCO

BLANCO is de noemer waaronder NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt en biedt een venster op het werk van de kunstenaars uit de atelierwerking, met aandacht voor experiment, reflectie, ontmoeting en presentatie.

BLANCO kent een tweeledige inzet: enerzijds ondersteunen we kunstenaarsinitiatief in de BLANCO onderzoeks- en presentatieruimte in ateliergebouw de Veeartsenijschool. Anderzijds zetten we het jaar rond kunstenaars in de kijker in een projectwerking waarin we kunstenaars betrekken bij specifieke ingrepen, trajecten, creatieopdrachten en locatiegebonden projecten, ook in de publieke ruimte. Hiervoor zoekt BLANCO actief naar ‘lege’ zones, in de stad, in magazines, … en vraagt het kunstenaars te reageren op een specifieke context. Kunstenaars die een atelier bij NUCLEO gebruiken, worden via de activiteiten van BLANCO vaak met raad en daad ondersteund, zowel praktisch als artistiek-inhoudelijk. Hiervoor wordt een brug gelegd met de andere ondersteunende activiteiten binnen de werking (zie SUPPORT).

SUPPORT

SUPPORT is een programma van ondersteunende activiteiten voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk. SUPPORT is bedoeld voor beeldend kunstenaars uit Gent en omstreken: starters die hun praktijk willen opbouwen, professionele kunstenaars met nood aan verdieping of ondersteuning - ook voor kunstenaars in Gent die (nog) geen atelier bij NUCLEO hebben.

Het programma biedt verdieping door middel van atelierbezoeken, tijdelijke werkplaatsen en residenties, maar bereikt ook een brede groep kunstenaars met kennisdelingsinitiatieven: inhoudelijke en zakelijke workshops en ieder kwartaal een thematische nieuwsbrief. Om het programma te realiseren bouwt NUCLEO aan partnerschappen met culturele organisaties (o.a. Cultuurloket) en aan een team van SUPPORTERS: een groep externe experts, curatoren, kunstenaars en mensen met andere relevante expertise, die samen een ondersteunend netwerk vormen waar een beroep op kan worden gedaan bij zowel BLANCO als SUPPORT-activiteiten.

Visieontwikkeling

NUCLEO streeft naar een stabiel en toereikend aanbod aan ruimte voor de brede groep kunstenaars in de stad. In die zin is de zoektocht naar ruimte bij NUCLEO een constante die inherent is aan haar werking.
Maar NUCLEO gaat verder dan een louter operationele atelierwerking, en staat voor het voeren van een stadsbreed atelierbeleid. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen die de positie van de kunstenaar in de stad onder druk plaatsen, sensibiliseren we het beleid en de sector en formuleren we aanbevelingen om deze mechanismen om te buigen. Met dit doel verenigen we ons met andere stedelijke organisaties die een atelierbeleid voeren onder de noemer UFO.

Structuur

NUCLEO is een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel in de Lange Violettestraat 231 te 9000 Gent.

 

Klik hier voor een overzicht van de medewerkers en bestuursleden.